ابزار خط کش(تسمه)

برخورداری ۱۷-۱۰-۱۳۹۳

بزار میانه مابین دو رنگ مختلف از پارکت لمینیت و یا برای جداسازی کف های اتاق ها از راهرو استفاده می گردد

 

 

 

 

ابزار تسمه

ابزار خط کش(تسمه)

ابزار خط کش(تسمه)Border  

ابزار تسمه

ابزار خط کش(تسمه)

ابزار خط کش(تسمه)Border  


طراحی سایت : دکورنما