ابزار میت / انتها

برخورداری ۱۷-۱۰-۱۳۹۳

ابزار میت جهت استفاده در کنار دیوار کوب استفاده میشود , به طور مثال دور پنجره , دور درب و قسمتهائی که در آنجا دیوار کوب تمام میشود استفاده میگردد

 

 

 

 

ابزار میت/انتها

ابزار میت/انتها

ابزار میت/انتها(Mit Overlay / End)  

ابزار میت/انتها

ابزار میت/انتها

ابزار میت/انتها(Mit Overlay / End)  


طراحی سایت : دکورنما